Close

УГОДА КОРИСТУВАЧА (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)

 

 1. Загальні положення

 

  1.1. Ця угода Користувача ( далі – Угода) визначає умови розміщення заявки Користувача на отримання кредиту онлайн у фінансових компаній з використанням сервісів сайту https://www.creditbot.org.ua/

  1.2. Ця Угода згідно зі ст..641 Цивільного Кодексу України є письмовою офертою ТОВ “ФІНМААС УКРАЇНА” (далі – Адміністрація Сайту або Адміністрація).

  1.3. Предметом Угоди є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з розміщення заявки на отримання кредиту онлайн у фінансових компаній.

  1.4. Користувач повинен повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації заявки. Реєстрація заявки на сайті вказує на повне та безумовне прийняття (Акцепт) користувачем умов цієї Угоди згідно зі статтею 642 Цивільного кодексу України.

  1.5. Цю Угоду може бути змінено та/або доповнено Адміністрацією Сайту в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на Сайті.

  1.6. Користувачем може виступати дієздатний громадянин України, якому на момент подачі заявки виповнилось 18 років та який має відкритий рахунок в банку.

 1.7. Терміни, які використовуються в даній Угоді:

1.7.1. Адміністрація Сайту – юридична особа – Товариство з обмеженою відповідальністю “ФІНМААС УКРАЇНА”, ЄДРПОУ 43413151, адреса місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Ярославська, буд. 39Г.

  1.7.2. Акцепт – повне, безумовне та беззаперечне прийняття замовником умов оферти цієї Угоди без підпису письмового примірника Угоди.

  Безумовним прийняттям Користувачем цієї Угоди є проходження реєстрації у якості бажаючого виступити позичальником кредитних коштів у фінансовій компанії.  

  1.7.3. Користувач – фізична особа, яка досягла допустимого віку, встановленого п.1.6. цієї Угоди, яка прийняла умови цієї Угоди та успішно пройшла процедуру реєстрації.

  1.7.4. Реєстрація – прийняття Користувачем умов цієї Угоди і процедури, в ході якої Користувач за допомогою заповнення форми заявки надає необхідну інформацію Адміністрації Сайту.

  Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів, відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

  Реєстрація Користувача є безкоштовною та добровільною.

  1.7.5. Сторони – Адміністрація Сайту та Користувач.

  1.8. Дана Угода вступає в силу з моменту реєстрації Користувачем і має силу до моменту розміщення його заявки в фінансових компаніях.

 

   2.Права та обов’язки Сторін.

  2.1. При реєстрації Користувач зобов’язаний надати Адміністрації необхідну достовірну та актуальну інформацію для формування облікового запису, включаючи прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон та іншу інформацію у відповідності з реєстраційною формою заявки.

  2.2. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність та повноту наданої при реєстрації інформації.

  2.3. Якщо Користувач надає невірну інформацію або у Адміністрації є підстави вважати її невірною, неповною або неточною, Адміністрація має право призупинити або скасувати реєстрацію.

  2.4. Адміністрація здійснює перевірку вказаної Заявником інформації.

  2.5. Після проходження реєстрації Користувача Адміністрація приймає на себе обов’язок розмістити його заявку у фінансовій компанії (компаніях) з метою отримання кредиту онлайн.

2.6. Адміністрація має право відмовити у реєстрації Користувачу.

2.7. Адміністрація зобов’язана здійснювати захист облікового запису Користувача від несанкціонованого доступу.

 

  3.Використання Персональних даних

3.1. Користувач при реєстрації заявки на бажання отримати кредит онлайн

 • підтверджує, що є суб’єктом персональних даних, вказаних в Законі України «Про захист персональних даних» і надає дозвіл Адміністрації на їх обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання і розповсюдження інформації, яка стосується: прізвища, імені, по-батькові, статі, номера документа, який посвідчує особу (паспорту), ідентифікаційного номеру, віку, міста проживання, заінтересованості чи/або необхідності в отриманні кредиту онлайн, контактні дані (включаючи телефон, адресу електронної пошти), сімейне, соціальне і матеріальне положення, освіту і інші дані про Користувача, які необхідні для забезпечення реалізації відносин з надання кредитних послуг;
 • погоджується, що об’єм наданих персональних даних включає в себе інформацію/відомості, які дають можливість ідентифікувати суб’єкта персональних даних; й підтверджує, що вони були надані відносно себе, є точними й достовірними;
 • підтверджує, що дозвіл на обробку персональних даних є безумовним, безстроковим, однак не більш, ніж необхідно для реалізації вищевказаних відносин;
 • підтверджує, що йому відомі свої права, як суб’єкта персональних відносин, передбачених Законом «Про захист персональних даних»;
 • погоджується на передачу Адміністрацією відомостей в бюро кредитних історій, які надані при реєстрації;
 • погоджується на отримання Адміністрацією інформації про кредитну історію Користувача в бюро кредитних історій, обробку, використання і передачу третім особам персональних даних з метою розміщення заявки Користувача в фінансових компаніях;
 • підтверджує, що надана згода на обробку персональних даних не вимагає (звільняє від обов`язку) здійснення Адміністрацією повідомлень Користувачу про передачу його персональних даних третім особам згідно з нормами статті 21 Закону України «Про захист персональних даних».

  3.2. Адміністрація підтверджує, що інформація, яка отримана від Користувача має зберігатися в електронному вигляді і використовуватися для наступних цілей:

 • для перевірки особистості Користувача і кредитоспроможності на підставі тих даних і документів, що указані в заявці;
 • для запобігання чи констатації шахрайства з використанням отриманих коштів;
 • для забезпечення контакту з Користувачем фінансової компанії з метою надання кредиту онлайн.

  3.3. У разі вчинення Користувачем дій, що підпадають під незаконні дії, його персональні дані за законним запитом можуть бути доступні третім особам, про що Користувач погоджується, акцептуючи цю Угоду.

 

   4.Прикінцеві положення

  4.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

  4.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією агентських відносин та будь-яких інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

  4.3. Ця Угода вступає в силу з моменту приєднання до неї Користувача шляхом реєстрації заявки і діє до моменту його повідомлення про можливість отримання кредитних коштів.

  4.4. Ця Угода складається українською мовою і може бути надана Користувачу для ознайомлення іншою мовою. У разі розбіжності україномовної версії Угоди з версією на іншій мові, застосовуються положення україномовної версії цієї Угоди.

  4.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди буде визнано недійсною або не матиме юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цієї Угоди.

Проект здійснює підбір мікрозаймів для клієнтів, та виступає посередником між клієнтом, який бажає отримати кредит та фінансовою установою, що має відповідну ліцензію. Проект  не є фінансовою установою, банком або кредитором, і не несе відповідальності за будь-які укладені договори або умови кредитування. Розрахунки носять приблизний характер, остаточні умови уточнюйте на сайті кредитної організації. Щоб оформити заявку, Вам необхідно ознайомитися з правилами сервісу і заповнити анкету. Сервіс призначений для осіб старше 18 років. Для позичальників послуги сервісу безкоштовні.